Tính lương Gross sang NET và ngược lại (cập nhật 1/3/2022)

Thu nhập

VND

USD

VND

Đóng bảo hiểm

VND

VND

%

%

%

Giảm trừ gia cảnh

VND

VND

Diễn giải chi tiết (VND)

Lương GROSS0 đ
Bảo hiểm xã hội (8%)- 0 đ
Bảo hiểm y tế (1.5%)- 0 đ
Bảo hiểm thất nghiệp (1% - lương tối thiểu vùng)- 0 đ
Thu nhập trước thuế0 đ
Giảm trừ gia cảnh bản thân- 0 đ
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc- 0 đ
Thu nhập chịu thuế0 đ
Thuế thu nhập cá nhân (*)- 0 đ
Lương NET (Thu nhập trước thuế - Thuế thu nhập cá nhân)0 đ

(*) Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VND)

Mức chịu thuế Thuế suất Tiền nộp
Đến 5 triệu VND5%0 đ
Trên 5 triệu VND đến 10 triệu VND10%0 đ
Trên 10 triệu VND đến 18 triệu VND15%0 đ
Trên 18 triệu VND đến 32 triệu VND20%0 đ
Trên 32 triệu VND đến 52 triệu VND25%0 đ
Trên 52 triệu VND đến 80 triệu VND30%0 đ
Trên 80 triệu VND35%0 đ

Người sử dụng lao động trả (VND)

Lương GROSS0 đ
Bảo hiểm xã hội (17.5%)0 đ
Bảo hiểm y tế (3%)0 đ
Bảo hiểm thất nghiệp (1% - lương tối thiểu vùng)0 đ
Tổng cộng0 đ